Užsakymo taisyklės
I. Rezervavimas pasinaudojant rezervavimo sistema atliekamas taip:
 • 1. Klientui suteikiama galimybė rinktis standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje.
 • 2. Susipažinęs su kaina Klientas gali pasirinkti terminą pasirinktam objektui bei papildomas sąlygas arba paketą.
 • 3. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas dėl rezervavimo.
 • 4. Užpildęs duomenis, Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą vienu iš šių būdų:
  * kredito kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);
  * elektroniniu banko pervedimu (UAB Paysera LT);
  • 4a. Pasirinkęs vieną ir dviejų pirmųjų galimybių, Klientas nukreipiamas į puslapį, kuriame galima atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudojant sistema UAB Paysera LT. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema UAB Paysera LT šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai UAB Paysera LT priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyta: kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti Poilsiavietėje Baure. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti Poilsiavietėje Baure kaip sumokėto avanso įrodymą bei likusios sumos apskaičiavimą.
  • 4b. Klientui pasirinkus trečią galimybę (mokėti banko pervedimu arba vėliau), jis el. paštu gaus pradinio rezervavimo patvirtinimą, kuris bus patvirtintas sumokėjus avansą paprastu banko pervedimu arba interneto sistema. Rezervavimas laikomas pradiniu 48 valandas nuo jo užsakymo ir, per tą laiką, negavus avanso, gali būti panaikintas. Gavus avansą, Klientas gauna rezervavimą patvirtinantį el. laišką, kurį reikia pateikti viešbučio administratorei galutiniam atsiskaitymui.
  • 4c. Vartotojas, naudojantis asmeminę paskirą BookingRobot sistemoje, turi galimybę susieti savo kreditinę (-es) kortelę (-es) su paskyra. Šiuo atveju, kiekvieną kartą perkant viešbučio paslaugas, piniginės sumos, nuo kliento kreditinės sąskaitos bus nurašomos automatiškai, vieną kartą, paslaugos pirkimo metu. Atšaukti kortelės susiejimą klientas gali bet kuriuo metu, paskyros nustatymuose, punkte "Mokėjimo kortelės" paspaudęs mygtuką "Ištrinti". Kliento kreditinių kortelių duomenų saugumą garantuoja LB registruota įmonė UAB Paysera LT.
 • 5. Klientas supranta, kad internetinėje rezervavimo sistemoje įvykus gedimui/programavimo klaidoms, jei, atsižvelgiant į paslaugų sudėtį, paskelbta paslaugų kaina yra nepagrįstai maža/didelė, Poilsiavietė Baure turi teisę per 10 dienų nuo rezervavimo patvirtinimo informuoti Klientą dėl klaidos ir reikalauti sumokėti pilną kainą, o Klientui atsisakius sumokėti pilną kainą – nutraukti sutartį/atsisakyti teikti paslaugas, nepadengiant Kliento nuostolių.
Ia. Rezervavimas pagal užklausimą

Nesant laisvo kambario užsakant internetu, Klientui gali būti pasiūlytas kambarys pagal užklausimą. Užpildęs formuliarą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Klientas gali sumokėti avansą kredito kortele arba banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas avanso gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Klientas gaus el. laišką, patvirtinantį rezervavimą, kurį reikia pateikti atvykus į Poilsiavietę Baure galutiniam atsiskaitymui.

II. Apmokėjimas ir rezervavimo panaikinimas
 • 1. Klientas perka nuomos paslaugas iš Rasos Visockienės, (toliau -PASLAUGŲ TEIKĖJAS) veikla pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1253413
 • 2. Klientas sumoka nurodytą avansą vienu iš sistemoje naudojamų trijų būdų, o likusią dalį sumoka atvykęs į Poilsiavietę Baure.
 • 3. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.
 • 4. Panaikinus rezervaciją prarandama visa sumokėto avanso suma.
 • 5. Jei Klientas atliko rezervaciją Viešbučio pasiūlyta akcijine kaina su akcijos paslaugų paketu, Klientui pakeitus užsakymo sąlygas, Poilsiavietė turi teisę perskaičiuoti visą užsakymo kainą pagal tuo metu galiojančias kainas.
 • 6. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už lėšų grąžinimą kortelių turėtojams, jei jie atšaukia rezervaciją.
III. Baigiamosios nuostatos
 • 1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Poilsiavietė Baure neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
 • 2. Už teisingą imamų rezervavimo pinigų aptarnavimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT.
 • 3. Poilsiavietė Baure arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.
IV. Asmens duomenys

Rezervuodamas paketą Poilsiavietėje Baure, rezervuojantysis sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serviso duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo bei rinkodaros tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V. Nuostatų patvirtinimas

Pažymėjęs „susipažinau su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus taisyklių, rezervavimas neveikia.

Dovanų kupono užsakymo taisyklės:
 • 1. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą
 • 2. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik Poilsiavietės Baure paslaugomis
 • 3. Pageidaujamai paslaugų pirkimo sumai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais
 • 4. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus
 • 5. Dovanų kuponas (-ai) galioja 3 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip
 • 6. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, vėliau jis (jie) laikomas (-mi) negaliojančiu (-iais)
 • 7. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama
 • 8. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita - faktūra neišrašoma
 • 9. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną kartą
 • 10. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta Dovanų kupone (-uose), likusi suma Dovanų kupono turėtojui negrąžinama. Dovanų kuponą privalu išnaudoti per vieną kartą.